SATAN Hits in NT

back

The following is a list of hits for each of 39 factors meeting the author's Luke 15 criteria for factor 276 in a theomatic study of SATAN in the Robinson-Pierpont Majority Text of the New Testament. 10 random gemmatria were searched. SUM is the numerical value of the phrase, F is the other factor involved, and the Rad and W colums are the cluster radius and the number of Words in each phrase. Num is the factor number, F is the factor, H4 is the number of hits of 4 words or less, PC4 is the number of phrases of 4 words or less, MU is the expected number of hits for this factor, PH is the probability that this number of hits is obtained, J is the joint probability of the hits and clustering, N is the 1:N odds of this probability (or 1/PH), O is the MOS, WH4 is WLAH4 and CS4 is the probability of the cluster distribution.


 
Num=00  Trial=0  F=276  H4=10  PC4=593  MU=10.7  PH=0.63274  J=0.26376  N=4  O=1  WH4=2.9  CS4=0.41686
---------------------------------------------------------------------12345789.12345678.12345678
   No   Reference              SUM     F    Rad   W    PHRASE   GEM= ABGDEZHQ.IKLMNCOP.RSTUFXYW
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   MATTHEW 4:10           553     2    -1    1    SATANA
    2   MARK 1:13             1103     4     1    2    UPO>SATANA
    3   MARK 4:15             1931     7     1    4    ERXETAI>SATANAJ<KAI AIREI
    4   LUKE 11:18            2484     9     0    4    DE>SATANAJ<EF EAUTON DIEMERISQH
    5   ACTS 26:18            3037    11    -1    4    KAI THJ ECOUSIAJ TOU>SATANA<EPI QEON
    6   ROMANS 16:20          2759    10     1    3    EIRHNHJ SUNTRIYEI>SATANAN
    7   1CORINTHIANS 5:5      1102     4     2    3    SATANA<EIJ OLEQRON
    8   2THESSALONIANS 2:9    1378     5     2    2    TOU>SATANA<EN
    9   1TIMOTHY 5:15         2483     9     1    2    OPISW TOU>SATANA
   10   REVELATION 12:9       3034    11     2    4    KAI>SATANAJ<PLANWN THN OIKOUMENHN OLHN
 
Num=01  Trial=1  F=263  H4=11  PC4=603  MU=11.5  PH=0.59578  J=0.06422  N=16  O=1  WH4=2.72727  CS4=0.1078
---------------------------------------------------------------------12345789.12345678.12345678
   No   Reference              SUM     F    Rad   W    PHRASE   GEM= AHDZGQBE.CLINPKMO.TWFYURXS
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   MATTHEW 12:26         3156    12     0    3    KAI EI O SATANAJ TON>SATANAN
    2   ACTS 5:3              3683    14    -1    3    TI EPLHRWSEN O>SATANAJ
    3   ACTS 5:3              4208    16     0    3    EPLHRWSEN>SATANAJ<KARDIAN
    4   ACTS 26:18            3944    15     1    2    KAI ECOUSIAJ TOU>SATANA
    5   1CORINTHIANS 5:5      5259    20     1    4    TW>SATANA<EIJ OLEQRON SARKOJ
    6   2THESSALONIANS 2:9    2366     9     1    2    ENERGEIAN TOU>SATANA
    7   1TIMOTHY 1:20         1314     5     1    2    TW>SATANA<INA
    8   1TIMOTHY 5:15         2103     8     1    2    OPISW>SATANA
    9   REVELATION 2:13       2630    10     0    2    O QRONOJ>SATANA
   10   REVELATION 3:9        4470    17     1    3    SUNAGWGHJ TOU>SATANA<LEGONTWN
   11   REVELATION 3:9        7362    28     2    4    THJ SUNAGWGHJ TOU>SATANA<LEGONTWN EAUTOUJ
 
Num=02  Trial=1  F=378  H4=10  PC4=603  MU=8  PH=0.27958  J=0.06238  N=16  O=1  WH4=2.9  CS4=0.22313
---------------------------------------------------------------------12345789.12345678.12345678
   No   Reference              SUM     F    Rad   W    PHRASE   GEM= AHDZGQBE.CLINPKMO.TWFYURXS
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   MATTHEW 12:26         3026     8    -2    2    O SATANAJ TON>SATANAN
    2   MARK 3:23             3401     9     1    3    DUNATAI SATANAJ>SATANAN
    3   LUKE 10:18            2648     7    -2    2    EQEWROUN TON>SATANAN
    4   LUKE 10:18            4159    11    -1    3    AUTOIJ EQEWROUN TON>SATANAN
    5   ACTS 5:3              5668    15     2    4    EPLHRWSEN O>SATANAJ<KARDIAN SOU
    6   ACTS 26:18            5291    14     1    4    KAI THJ ECOUSIAJ TOU>SATANA<EPI TON QEON
    7   1CORINTHIANS 5:5      3779    10     1    3    PARADOUNAI TON TOIOUTON TW>SATANA
    8   2CORINTHIANS 2:11     2269     6    -1    3    PLEONEKTHQWMEN UPO>SATANA
    9   REVELATION 20:7       1892     5    -2    2    O>SATANAJ<EK
   10   REVELATION 20:7       3403     9    -1    3    ETH LUQHSETAI O>SATANAJ
 
Num=03  Trial=1  F=471  H4=10  PC4=603  MU=6.4  PH=0.11316  J=0.02525  N=40  O=1  WH4=2.9  CS4=0.22313
---------------------------------------------------------------------12345789.12345678.12345678
   No   Reference              SUM     F    Rad   W    PHRASE   GEM= AHDZGQBE.CLINPKMO.TWFYURXS
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   MATTHEW 4:10           943     2    -1    1    SATANA
    2   MARK 3:26             2825     6     1    3    KAI EI>SATANAJ<ANESTH
    3   LUKE 11:18            1885     4    -1    4    EI DE KAI>SATANAJ
    4   LUKE 13:16            2356     5    -1    2    SATANAJ<IDOU
    5   LUKE 13:16            3299     7    -2    3    EDHSEN O>SATANAJ<IDOU
    6   LUKE 22:3             4237     9     2    4    DE>SATANAJ<EIJ IOUDAN EPIKALOUMENON
    7   JOHN 13:27            3767     8     1    4    EISHLQEN EIJ EKEINON>SATANAJ
    8   2CORINTHIANS 11:14    3770     8    -2    2    SATANAJ<METASXHMATIZETAI
    9   REVELATION 2:13       4241     9    -2    4    QRONOJ>SATANA<KAI KRATEIJ
   10   REVELATION 3:9        3296     7     1    2    SUNAGWGHJ>SATANA
 
Num=04  Trial=2  F=264  H4=12  PC4=605  MU=11.5  PH=0.4758  J=0.1178  N=8  O=1  WH4=2.83333  CS4=0.24759
---------------------------------------------------------------------12345789.12345678.12345678
   No   Reference              SUM     F    Rad   W    PHRASE   GEM= DGZHQABE.KCMPLONI.TFSUWYXR
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   MATTHEW 12:26          791     3     1    1    TON>SATANAN
    2   MATTHEW 12:26         1582     6     2    2    SATANAJ TON>SATANAN
    3   LUKE 13:16            1318     5     2    3    HN EDHSEN O>SATANAJ
    4   ACTS 5:3              3962    15    -2    4    TI EPLHRWSEN O>SATANAJ<THN KARDIAN
    5   ACTS 26:18            3168    12     0    4    FWJ KAI THJ ECOUSIAJ>SATANA
    6   ACTS 26:18            2904    11     0    4    THJ ECOUSIAJ TOU>SATANA<EPI QEON
    7   1CORINTHIANS 5:5      2640    10     0    3    TON TOIOUTON TW>SATANA<EIJ
    8   1CORINTHIANS 5:5      3694    14     2    4    TON TOIOUTON TW>SATANA<EIJ OLEQRON
    9   2CORINTHIANS 11:14    3166    12     2    2    GAR>SATANAJ<METASXHMATIZETAI
   10   REVELATION 2:13       1846     7     2    2    O QRONOJ>SATANA
   11   REVELATION 2:13       2906    11    -2    3    OPOU QRONOJ TOU>SATANA
   12   REVELATION 2:24        527     2     1    2    BAQEA>SATANA
 
Num=05  Trial=2  F=267  H4=10  PC4=605  MU=11.3  PH=0.69641  J=0.15539  N=6  O=1  WH4=2.9  CS4=0.22313
---------------------------------------------------------------------12345789.12345678.12345678
   No   Reference              SUM     F    Rad   W    PHRASE   GEM= DGZHQABE.KCMPLONI.TFSUWYXR
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   MATTHEW 12:26         1869     7     0    4    TON>SATANAN<EKBALLEI EF EAUTON
    2   MATTHEW 16:23         1066     4     2    2    SATANA<SKANDALON
    3   MARK 3:26             2136     8     0    4    SATANAJ<ANESTH EF EAUTON
    4   LUKE 10:18            2938    11    -1    4    TON>SATANAN<WJ ASTRAPHN EK
    5   LUKE 11:18             801     3     0    1    DE>SATANAJ
    6   LUKE 11:18            1070     4    -2    2    DE O>SATANAJ<EF
    7   ACTS 26:18            2671    10    -1    4    KAI THJ ECOUSIAJ>SATANA<EPI TON QEON
    8   2CORINTHIANS 11:14    1600     6     2    1    GAR>SATANAJ
    9   REVELATION 2:24       2405     9    -2    4    TA BAQEA>SATANA<WJ LEGOUSIN
   10   REVELATION 3:9        2937    11     0    3    SUNAGWGHJ>SATANA<LEGONTWN
 
Num=06  Trial=2  F=294  H4=10  PC4=605  MU=10.3  PH=0.57902  J=0.24137  N=4  O=1  WH4=2.9  CS4=0.41686
---------------------------------------------------------------------12345789.12345678.12345678
   No   Reference              SUM     F    Rad   W    PHRASE   GEM= DGZHQABE.KCMPLONI.TFSUWYXR
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   MATTHEW 12:26          880     3     2    2    EI>SATANAJ
    2   LUKE 10:18            2644     9     2    2    EQEWROUN TON>SATANAN
    3   LUKE 10:18            2938    10     2    4    TON>SATANAN<WJ ASTRAPHN EK
    4   ACTS 5:3              1766     6    -2    2    SATANAJ<KARDIAN
    5   ACTS 5:3              4408    15     2    4    SATANAJ<THN KARDIAN SOU YEUSASQAI
    6   ACTS 26:18            1764     6     0    2    KAI ECOUSIAJ>SATANA
    7   ROMANS 16:20          4997    17     1    4    EIRHNHJ SUNTRIYEI TON>SATANAN<UPO
    8   1TIMOTHY 1:20         4114    14     2    4    PAREDWKA TW>SATANA<INA PAIDEUQWSIN
    9   1TIMOTHY 5:15         1471     5    -1    2    OPISW>SATANA
   10   REVELATION 20:7       1765     6    -1    3    LUQHSETAI>SATANAJ<EK
 
Num=07  Trial=2  F=333  H4=10  PC4=605  MU=9.1  PH=0.42375  J=0.06498  N=15  O=1  WH4=2.9  CS4=0.15335
---------------------------------------------------------------------12345789.12345678.12345678
   No   Reference              SUM     F    Rad   W    PHRASE   GEM= DGZHQABE.KCMPLONI.TFSUWYXR
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   MATTHEW 12:26         1664     5     1    4    EI SATANAJ>SATANAN<EKBALLEI
    2   LUKE 11:18            1000     3    -1    2    SATANAJ<EF
    3   LUKE 13:16            1332     4     0    2    SATANAJ<IDOU
    4   LUKE 22:31            1996     6     2    3    IDOU O>SATANAJ<ECHTHSATO
    5   JOHN 13:27            1001     3    -2    2    O>SATANAJ<LEGEI
    6   ACTS 5:3              2000     6    -2    2    O>SATANAJ<THN KARDIAN
    7   ACTS 26:18            1667     5    -2    2    ECOUSIAJ>SATANA
    8   ROMANS 16:20          4997    15    -2    4    EIRHNHJ SUNTRIYEI TON>SATANAN<UPO
    9   ROMANS 16:20          2329     7     2    4    SATANAN<UPO TOUJ PODAJ
   10   REVELATION 12:9       2662     8     2    4    KAI>SATANAJ<O PLANWN OIKOUMENHN OLHN
 
Num=08  Trial=2  F=471  H4=10  PC4=605  MU=6.4  PH=0.11492  J=0.01211  N=83  O=1  WH4=2.8  CS4=0.1054
---------------------------------------------------------------------12345789.12345678.12345678
   No   Reference              SUM     F    Rad   W    PHRASE   GEM= DGZHQABE.KCMPLONI.TFSUWYXR
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   MATTHEW 4:10          3767     8     1    4    SATANA<GEGRAPTAI GAR KURION
    2   MATTHEW 12:26         1412     3     1    2    O SATANAJ>SATANAN
    3   MATTHEW 12:26          940     2     2    2    EI O>SATANAJ
    4   JOHN 13:27             941     2     1    2    SATANAJ<LEGEI
    5   ACTS 26:18            2356     5    -1    3    ECOUSIAJ TOU>SATANA<EPI
    6   ACTS 26:18            2827     6    -1    4    KAI ECOUSIAJ TOU>SATANA<EPI TON QEON
    7   ROMANS 16:20          4711    10    -1    4    O DE QEOJ EIRHNHJ SUNTRIYEI>SATANAN
    8   2CORINTHIANS 11:14    2357     5    -2    2    SATANAJ<METASXHMATIZETAI
    9   REVELATION 2:13       1411     3     2    2    OPOU O>SATANAJ
   10   REVELATION 3:9        3298     7    -1    3    SATANA<TWN LEGONTWN EAUTOUJ
 
Num=09  Trial=2  F=500  H4=10  PC4=605  MU=6.1  PH=0.08636  J=0.00296  N=338  O=1.03  WH4=2.9  CS4=0.03422
---------------------------------------------------------------------12345789.12345678.12345678
   No   Reference              SUM     F    Rad   W    PHRASE   GEM= DGZHQABE.KCMPLONI.TFSUWYXR
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   MATTHEW 12:26         1501     3    -1    3    EI O SATANAJ>SATANAN
    2   LUKE 11:18            1000     2     0    2    SATANAJ<EF
    3   JOHN 13:27            1001     2    -1    2    O>SATANAJ<LEGEI
    4   ACTS 5:3              2000     4     0    2    O>SATANAJ<THN KARDIAN
    5   ACTS 26:18            2500     5     0    4    ECOUSIAJ TOU>SATANA<EPI QEON
    6   ACTS 26:18            3001     6    -1    4    KAI THJ ECOUSIAJ TOU>SATANA<EPI QEON
    7   ROMANS 16:20          3000     6     0    2    SUNTRIYEI>SATANAN
    8   ROMANS 16:20          3500     7     0    3    SUNTRIYEI>SATANAN<UPO
    9   REVELATION 2:13       3002     6    -2    4    KATOIKEIJ OPOU QRONOJ>SATANA
   10   REVELATION 3:9        2499     5     1    3    EK THJ SUNAGWGHJ>SATANA
 
Num=10  Trial=3  F=271  H4=12  PC4=623  MU=11.5  PH=0.48009  J=0.20013  N=5  O=1  WH4=2.75  CS4=0.41686
---------------------------------------------------------------------12345789.12345678.12345678
   No   Reference              SUM     F    Rad   W    PHRASE   GEM= GQHAZEDB.NPIKMOLC.FWYRSXUT
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   MATTHEW 12:26         2439     9     0    2    TON>SATANAN<EKBALLEI
    2   MATTHEW 12:26         3251    12     1    3    EI O SATANAJ>SATANAN
    3   MARK 3:26             3253    12    -1    3    SATANAJ<ANESTH EF
    4   LUKE 11:18            1896     7     1    1    KAI>SATANAJ
    5   LUKE 11:18            1897     7     0    1    DE O>SATANAJ
    6   LUKE 11:18            3525    13    -2    3    DE>SATANAJ<EF EAUTON
    7   LUKE 11:18            4607    17     0    4    O>SATANAJ<EF EAUTON DIEMERISQH
    8   LUKE 22:31            4877    18     1    3    IDOU>SATANAJ<ECHTHSATO
    9   ROMANS 16:20          2982    11    -1    2    TON>SATANAN<UPO
   10   ROMANS 16:20          5691    21     0    4    O QEOJ EIRHNHJ SUNTRIYEI>SATANAN
   11   REVELATION 2:13       3254    12    -2    3    OPOU O QRONOJ>SATANA
   12   REVELATION 3:9        9483    35     2    4    THJ SUNAGWGHJ>SATANA<TWN LEGONTWN EAUTOUJ
 
Num=11  Trial=3  F=290  H4=15  PC4=623  MU=10.7  PH=0.1259  J=0.00681  N=147  O=1  WH4=2.86667  CS4=0.05412
---------------------------------------------------------------------12345789.12345678.12345678
   No   Reference              SUM     F    Rad   W    PHRASE   GEM= GQHAZEDB.NPIKMOLC.FWYRSXUT
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   MATTHEW 12:26         3191    11    -1    3    EI SATANAJ>SATANAN
    2   MATTHEW 12:26         4061    14    -1    3    EI SATANAJ TON>SATANAN
    3   MATTHEW 16:23         2028     7     2    2    SATANA<SKANDALON
    4   LUKE 10:18            2032     7    -2    2    SATANAN<WJ
    5   LUKE 10:18            2902    10    -2    2    TON>SATANAN<WJ
    6   LUKE 10:18            5512    19    -2    4    AUTOIJ EQEWROUN>SATANAN<WJ
    7   LUKE 10:18            6382    22    -2    4    AUTOIJ EQEWROUN TON>SATANAN<WJ
    8   ACTS 5:3              2318     8     2    2    SATANAJ<KARDIAN
    9   ACTS 5:3              4348    15     2    3    EPLHRWSEN>SATANAJ<THN KARDIAN
   10   ACTS 26:18            4642    16    -2    4    THJ ECOUSIAJ>SATANA<EPI QEON
   11   1CORINTHIANS 5:5      2322     8    -2    1    TW>SATANA
   12   2CORINTHIANS 11:14    4351    15    -1    3    AUTOJ GAR O>SATANAJ
   13   2CORINTHIANS 11:14    6671    23    -1    4    GAR O>SATANAJ<METASXHMATIZETAI EIJ AGGELON
   14   2THESSALONIANS 2:9    2899    10     1    2    TOU>SATANA<EN
   15   REVELATION 12:9       4062    14    -2    4    SATANAJ<PLANWN THN OIKOUMENHN OLHN
 
Num=12  Trial=3  F=459  H4=13  PC4=623  MU=6.8  PH=0.02115  J=0.00125  N=799  O=1.13  WH4=2.84615  CS4=0.05919
---------------------------------------------------------------------12345789.12345678.12345678
   No   Reference              SUM     F    Rad   W    PHRASE   GEM= GQHAZEDB.NPIKMOLC.FWYRSXUT
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   MATTHEW 4:10          3674     8    -2    4    UPAGE OPISW MOU>SATANA
    2   MATTHEW 12:26         3214     7    -1    2    O SATANAJ>SATANAN
    3   MARK 4:15             3670     8     2    2    ERXETAI>SATANAJ
    4   LUKE 11:18            1837     4    -1    1    DE>SATANAJ
    5   LUKE 13:16            3215     7    -2    3    EDHSEN O>SATANAJ<IDOU
    6   JOHN 13:27            3212     7     1    4    EISHLQEN EIJ EKEINON O>SATANAJ
    7   ACTS 26:18            1379     3    -2    2    SATANA<EPI
    8   ROMANS 16:20          7804    17    -1    4    QEOJ THJ EIRHNHJ SUNTRIYEI TON>SATANAN
    9   REVELATION 2:13       3673     8    -1    3    OPOU>SATANAJ<KATOIKEI
   10   REVELATION 3:9        5050    11    -1    2    TOU>SATANA<TWN LEGONTWN
   11   REVELATION 3:9        4591    10    -1    3    EK THJ SUNAGWGHJ>SATANA
   12   REVELATION 3:9        7343    16     1    4    SATANA<LEGONTWN EAUTOUJ IOUDAIOUJ
   13   REVELATION 20:7       4589    10     1    3    SATANAJ<EK THJ FULAKHJ
 
Num=13  Trial=3  F=466  H4=10  PC4=623  MU=6.7  PH=0.13786  J=0.05072  N=20  O=1  WH4=2.9  CS4=0.36788
---------------------------------------------------------------------12345789.12345678.12345678
   No   Reference              SUM     F    Rad   W    PHRASE   GEM= GQHAZEDB.NPIKMOLC.FWYRSXUT
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   MATTHEW 12:26         4195     9    -1    3    KAI EI O SATANAJ TON>SATANAN
    2   MARK 4:15             3730     8    -2    2    ERXETAI O>SATANAJ
    3   LUKE 22:3             5124    11     2    4    DE>SATANAJ<EIJ IOUDAN TON EPIKALOUMENON
    4   ACTS 26:18            3260     7     2    3    ECOUSIAJ>SATANA<EPI
    5   ACTS 26:18            2328     5     2    3    SATANA<EPI TON QEON
    6   1CORINTHIANS 7:5      1864     4     0    2    SATANAJ<DIA
    7   1CORINTHIANS 7:5      3729     8    -1    3    O>SATANAJ<DIA THN AKRASIAN
    8   2THESSALONIANS 2:9    1866     4    -2    3    SATANA<EN PASH
    9   REVELATION 12:9       4196     9    -2    4    KAI>SATANAJ<O PLANWN THN OIKOUMENHN OLHN
   10   REVELATION 20:2       2330     5     0    2    KAI O>SATANAJ<O PLANWN
 
Num=14  Trial=3  F=505  H4=10  PC4=623  MU=6.2  PH=0.09495  J=0.03958  N=25  O=1  WH4=2.7  CS4=0.41686
---------------------------------------------------------------------12345789.12345678.12345678
   No   Reference              SUM     F    Rad   W    PHRASE   GEM= GQHAZEDB.NPIKMOLC.FWYRSXUT
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   LUKE 11:18            2018     4     2    2    DE KAI>SATANAJ<EF
    2   LUKE 11:18            4547     9    -2    4    SATANAJ<EF EAUTON DIEMERISQH
    3   JOHN 13:27            2523     5     2    3    EIJ EKEINON>SATANAJ
    4   ACTS 5:3              3535     7     0    3    EPLHRWSEN>SATANAJ<KARDIAN
    5   ACTS 26:18            7072    14    -2    4    THJ ECOUSIAJ TOU>SATANA<EPI TON QEON
    6   REVELATION 2:24       2022     4    -2    2    SATANA<WJ
    7   REVELATION 3:9        4544     9     1    2    THJ SUNAGWGHJ>SATANA
    8   REVELATION 3:9        4040     8     0    2    TOU>SATANA<LEGONTWN
    9   REVELATION 3:9        5050    10     0    2    TOU>SATANA<TWN LEGONTWN
   10   REVELATION 20:2       4039     8     1    3    O>SATANAJ<O PLANWN THN OIKOUMENHN
 
Num=15  Trial=4  F=298  H4=14  PC4=616  MU=10.3  PH=0.1594  J=0.0277  N=36  O=1  WH4=2.78571  CS4=0.17377
---------------------------------------------------------------------12345789.12345678.12345678
   No   Reference              SUM     F    Rad   W    PHRASE   GEM= GZDHQAEB.LNOMPCKI.FSUXTYRW
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   MATTHEW 12:26         1790     6    -2    3    EI SATANAJ>SATANAN
    2   MARK 3:26             1788     6     0    3    SATANAJ<ANESTH EF
    3   MARK 3:26             2683     9    -1    4    O>SATANAJ<ANESTH EF EAUTON
    4   ACTS 5:3              2382     8     2    2    O>SATANAJ<THN KARDIAN
    5   ACTS 26:18            1492     5    -2    3    SATANA<EPI TON QEON
    6   1CORINTHIANS 5:5      3872    13     2    4    TON TOIOUTON>SATANA<EIJ OLEQRON
    7   1CORINTHIANS 7:5      1488     5     2    2    UMAJ>SATANAJ
    8   1CORINTHIANS 7:5      2383     8     1    4    MH PEIRAZH UMAJ>SATANAJ
    9   1THESSALONIANS 2:18   1192     4     0    2    HMAJ>SATANAJ
   10   1TIMOTHY 1:20         2386     8    -2    2    PAREDWKA>SATANA
   11   REVELATION 2:13       1786     6     2    2    SATANAJ<KATOIKEI
   12   REVELATION 2:24       4170    14     2    4    EGNWSAN TA BAQEA TOU>SATANA<WJ
   13   REVELATION 3:9        2978    10     2    2    THJ SUNAGWGHJ>SATANA
   14   REVELATION 20:7       2085     7     1    2    LUQHSETAI O>SATANAJ
 
Num=16  Trial=4  F=380  H4=15  PC4=616  MU=8.1  PH=0.0184  J=0.00677  N=148  O=1  WH4=2.8  CS4=0.36788
---------------------------------------------------------------------12345789.12345678.12345678
   No   Reference              SUM     F    Rad   W    PHRASE   GEM= GZDHQAEB.LNOMPCKI.FSUXTYRW
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   MATTHEW 12:26          761     2    -1    1    SATANAN
    2   MATTHEW 12:26         2282     6    -2    2    O SATANAJ TON>SATANAN
    3   MARK 4:15             5702    15    -2    4    AKOUSWSIN EUQEWJ ERXETAI O>SATANAJ
    4   LUKE 10:18            4182    11    -2    3    EQEWROUN TON>SATANAN<WJ
    5   LUKE 10:18            3799    10     1    3    TON>SATANAN<WJ ASTRAPHN
    6   LUKE 11:18            1139     3     1    1    DE KAI O>SATANAJ
    7   LUKE 11:18            3042     8    -2    4    SATANAJ<EF EAUTON DIEMERISQH
    8   ROMANS 16:20          1141     3    -1    2    SATANAN<UPO
    9   ROMANS 16:20          4179    11     1    3    SUNTRIYEI TON>SATANAN<UPO
   10   1CORINTHIANS 5:5      3039     8     1    4    SATANA<EIJ OLEQRON SARKOJ
   11   1CORINTHIANS 7:5      1518     4     2    2    UMAJ O>SATANAJ
   12   2CORINTHIANS 2:11     1901     5    -1    2    TOU>SATANA<OU
   13   2CORINTHIANS 2:11     2281     6    -1    3    UPO TOU>SATANA<OU
   14   REVELATION 2:13       3420     9     0    4    TOU>SATANA<KAI KRATEIJ ONOMA
   15   REVELATION 12:9       3038     8     2    4    SATANAJ<PLANWN THN OIKOUMENHN OLHN
 
Num=17  Trial=5  F=295  H4=13  PC4=593  MU=10.1  PH=0.21168  J=0.05836  N=17  O=1  WH4=2.84615  CS4=0.27568
---------------------------------------------------------------------12345789.12345678.12345678
   No   Reference              SUM     F    Rad   W    PHRASE   GEM= QHZEGDBA.OPMLNCKI.XTSRUYWF
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   MATTHEW 12:26          887     3    -2    1    TON>SATANAN
    2   MATTHEW 12:26         1769     6     1    3    O SATANAJ>SATANAN<EKBALLEI
    3   MARK 3:23             2359     8     1    3    DUNATAI SATANAJ>SATANAN
    4   LUKE 10:18            2951    10    -1    4    TON>SATANAN<WJ ASTRAPHN EK
    5   LUKE 11:18            3542    12    -2    4    DE KAI O>SATANAJ<EF EAUTON DIEMERISQH
    6   LUKE 13:16            1474     5     1    2    SATANAJ<IDOU
    7   LUKE 22:31            4131    14    -1    4    O>SATANAJ<ECHTHSATO UMAJ TOU SINIASAI
    8   ACTS 26:18            2654     9     1    3    ECOUSIAJ TOU>SATANA<EPI
    9   1CORINTHIANS 5:5      1477     5    -2    1    TW>SATANA
   10   1CORINTHIANS 5:5      1476     5    -1    3    SATANA<EIJ OLEQRON
   11   REVELATION 3:9        2950    10     0    2    THJ SUNAGWGHJ>SATANA
   12   REVELATION 3:9        4719    16     1    3    THJ SUNAGWGHJ TOU>SATANA<LEGONTWN
   13   REVELATION 3:9        5605    19     0    4    SATANA<TWN LEGONTWN EAUTOUJ IOUDAIOUJ
 
Num=18  Trial=5  F=305  H4=10  PC4=593  MU=9.7  PH=0.50752  J=0.05349  N=19  O=1  WH4=2.7  CS4=0.1054
---------------------------------------------------------------------12345789.12345678.12345678
   No   Reference              SUM     F    Rad   W    PHRASE   GEM= QHZEGDBA.OPMLNCKI.XTSRUYWF
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   MARK 3:26             1526     5    -1    3    EI>SATANAJ<ANESTH
    2   ACTS 26:18            3052    10    -2    2    THJ ECOUSIAJ TOU>SATANA
    3   1CORINTHIANS 5:5      3967    13    -2    4    TW>SATANA<EIJ OLEQRON THJ SARKOJ
    4   2CORINTHIANS 11:14    2137     7    -2    2    SATANAJ<METASXHMATIZETAI
    5   1THESSALONIANS 2:18   1218     4     2    2    HMAJ>SATANAJ
    6   1TIMOTHY 1:20         2745     9     0    4    OUJ PAREDWKA>SATANA<INA
    7   REVELATION 2:24        608     2     2    2    BAQEA>SATANA
    8   REVELATION 2:24       1527     5    -2    2    TA BAQEA TOU>SATANA
    9   REVELATION 3:9        3660    12     0    2    THJ SUNAGWGHJ TOU>SATANA
   10   REVELATION 20:7       2747     9    -2    4    TA XILIA ETH LUQHSETAI O>SATANAJ
 
Num=19  Trial=5  F=327  H4=10  PC4=593  MU=9.1  PH=0.42152  J=0.04443  N=23  O=1  WH4=2.7  CS4=0.1054
---------------------------------------------------------------------12345789.12345678.12345678
   No   Reference              SUM     F    Rad   W    PHRASE   GEM= QHZEGDBA.OPMLNCKI.XTSRUYWF
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   MATTHEW 4:10          1309     4    -1    2    SATANA<GEGRAPTAI
    2   LUKE 10:18            2617     8    -1    3    SATANAN<WJ ASTRAPHN
    3   LUKE 13:16            1306     4     2    3    HN EDHSEN O>SATANAJ
    4   1CORINTHIANS 5:5      1637     5    -2    2    TOIOUTON>SATANA
    5   1CORINTHIANS 7:5       983     3    -2    2    O>SATANAJ<DIA
    6   2CORINTHIANS 11:14    2945     9    -2    3    GAR O>SATANAJ<METASXHMATIZETAI EIJ
    7   REVELATION 2:13       2618     8    -2    4    TOU>SATANA<KAI KRATEIJ ONOMA
    8   REVELATION 2:24       2287     7     2    2    TOU>SATANA<WJ
    9   REVELATION 3:9        1636     5    -1    2    SATANA<LEGONTWN
   10   REVELATION 3:9        7192    22     2    4    THJ SUNAGWGHJ TOU>SATANA<TWN LEGONTWN EAUTOUJ
 
Num=20  Trial=5  F=504  H4=10  PC4=593  MU=5.9  PH=0.07509  J=0.02763  N=36  O=1  WH4=2.7  CS4=0.36788
---------------------------------------------------------------------12345789.12345678.12345678
   No   Reference              SUM     F    Rad   W    PHRASE   GEM= QHZEGDBA.OPMLNCKI.XTSRUYWF
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   MATTHEW 12:26         1514     3    -2    2    O SATANAJ>SATANAN
    2   MATTHEW 12:26         2017     4    -1    3    KAI EI O SATANAJ TON>SATANAN
    3   JOHN 13:27            1010     2    -2    2    SATANAJ<LEGEI
    4   ACTS 5:3              1512     3     0    2    O>SATANAJ<KARDIAN
    5   ACTS 5:3              3022     6     2    3    EPLHRWSEN>SATANAJ<KARDIAN
    6   ACTS 26:18            1006     2     2    3    SATANA<EPI TON QEON
    7   2CORINTHIANS 11:14    2521     5    -1    3    SATANAJ<METASXHMATIZETAI EIJ
    8   REVELATION 3:9        2522     5    -2    3    EK SUNAGWGHJ>SATANA
    9   REVELATION 3:9        3024     6     0    3    EK THJ SUNAGWGHJ>SATANA
   10   REVELATION 20:2       1510     3     2    3    DIABOLOJ KAI O>SATANAJ
 
Num=21  Trial=6  F=278  H4=10  PC4=597  MU=10.7  PH=0.63212  J=0.03566  N=28  O=1  WH4=2.9  CS4=0.05642
---------------------------------------------------------------------12345789.12345678.12345678
   No   Reference              SUM     F    Rad   W    PHRASE   GEM= GDZHBEAQ.CMNPILKO.TSXUFWYR
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   MATTHEW 12:26          554     2     2    1    SATANAJ
    2   MATTHEW 12:26         1390     5     0    4    KAI EI SATANAJ>SATANAN<EKBALLEI
    3   MARK 1:13             2779    10     1    3    PEIRAZOMENOJ UPO TOU>SATANA
    4   ROMANS 16:20          1114     4    -2    2    TON>SATANAN<UPO
    5   ROMANS 16:20          2224     8     0    4    TON>SATANAN<UPO TOUJ PODAJ
    6   2CORINTHIANS 2:11      834     3     0    2    SATANA<OU
    7   2THESSALONIANS 2:9    3058    11     0    4    PAROUSIA KAT ENERGEIAN>SATANA
    8   REVELATION 2:13       1669     6    -1    3    OPOU O>SATANAJ<KATOIKEI
    9   REVELATION 2:13       2502     9     0    4    PAR UMIN OPOU>SATANAJ
   10   REVELATION 20:7       1392     5    -2    2    LUQHSETAI>SATANAJ
 
Num=22  Trial=6  F=382  H4=12  PC4=597  MU=7.8  PH=0.09757  J=0.01767  N=57  O=1  WH4=2.75  CS4=0.18114
---------------------------------------------------------------------12345789.12345678.12345678
   No   Reference              SUM     F    Rad   W    PHRASE   GEM= GDZHBEAQ.CMNPILKO.TSXUFWYR
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   MATTHEW 12:26          384     1    -2    1    SATANAN
    2   MATTHEW 12:26         1148     3    -2    2    SATANAJ TON>SATANAN
    3   LUKE 11:18             762     2     2    1    KAI O>SATANAJ
    4   LUKE 22:31            1147     3    -1    2    O>SATANAJ<ECHTHSATO
    5   LUKE 22:31            2291     6     1    4    SATANAJ<ECHTHSATO UMAJ SINIASAI
    6   ACTS 26:18            2290     6     2    3    THJ ECOUSIAJ TOU>SATANA<EPI
    7   ACTS 26:18            1527     4     1    4    TOU>SATANA<EPI TON QEON LABEIN
    8   ROMANS 16:20          4201    11     1    4    O DE QEOJ EIRHNHJ SUNTRIYEI>SATANAN
    9   2THESSALONIANS 2:9    1911     5    -1    3    ENERGEIAN TOU>SATANA<EN
   10   2THESSALONIANS 2:9    3058     8    -2    4    PAROUSIA KAT ENERGEIAN>SATANA
   11   REVELATION 3:9        3436     9     2    3    SUNAGWGHJ>SATANA<TWN LEGONTWN
   12   REVELATION 12:9       1530     4    -2    2    KAI>SATANAJ<O PLANWN
 
Num=23  Trial=6  F=383  H4=12  PC4=597  MU=7.8  PH=0.09621  J=0.03614  N=28  O=1  WH4=2.75  CS4=0.37569
---------------------------------------------------------------------12345789.12345678.12345678
   No   Reference              SUM     F    Rad   W    PHRASE   GEM= GDZHBEAQ.CMNPILKO.TSXUFWYR
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   MATTHEW 12:26          384     1    -1    1    SATANAN
    2   MATTHEW 12:26         1148     3     1    2    SATANAJ TON>SATANAN
    3   LUKE 11:18            1150     3    -1    2    DE O>SATANAJ<EF
    4   LUKE 22:31            1147     3     2    2    O>SATANAJ<ECHTHSATO
    5   JOHN 13:27            1532     4     0    4    EISHLQEN EIJ EKEINON O>SATANAJ
    6   JOHN 13:27            2297     6     1    4    SATANAJ<LEGEI OUN AUTW
    7   ACTS 26:18            1534     4    -2    3    KAI ECOUSIAJ>SATANA<EPI
    8   1CORINTHIANS 5:5      1531     4     1    3    TOIOUTON>SATANA<EIJ
    9   2THESSALONIANS 2:9    3062     8     2    4    H PAROUSIA KAT ENERGEIAN>SATANA
   10   REVELATION 2:13       3448     9    -1    4    KATOIKEIJ OPOU O QRONOJ TOU>SATANA
   11   REVELATION 3:9        2682     7    -1    2    THJ SUNAGWGHJ TOU>SATANA
   12   REVELATION 12:9       1530     4     2    2    KAI>SATANAJ<O PLANWN
 
Num=24  Trial=7  F=279  H4=15  PC4=608  MU=10.9  PH=0.13651  J=0.01439  N=69  O=1  WH4=2.86667  CS4=0.1054
---------------------------------------------------------------------12345789.12345678.12345678
   No   Reference              SUM     F    Rad   W    PHRASE   GEM= QHABEGDZ.PIMLNCKO.FUYSWXRT
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   LUKE 11:18            1672     6     2    1    DE>SATANAJ
    2   LUKE 11:18            4186    15    -1    4    KAI>SATANAJ<EF EAUTON DIEMERISQH
    3   ACTS 5:3              2513     9    -2    2    SATANAJ<KARDIAN
    4   ACTS 26:18            3629    13    -2    2    THJ ECOUSIAJ>SATANA
    5   ACTS 26:18            4744    17    -1    3    THJ ECOUSIAJ TOU>SATANA<EPI
    6   ACTS 26:18            2510     9     1    3    TOU>SATANA<EPI QEON
    7   ROMANS 16:20          5024    18    -2    3    SUNTRIYEI TON>SATANAN<UPO
    8   1TIMOTHY 5:15         3349    12    -1    2    OPISW TOU>SATANA
    9   1TIMOTHY 5:15         5582    20    -2    4    TINEJ ECETRAPHSAN OPISW>SATANA
   10   REVELATION 2:13       3350    12    -2    3    SATANA<KAI KRATEIJ
   11   REVELATION 2:13       4741    17     2    4    O QRONOJ>SATANA<KAI KRATEIJ
   12   REVELATION 3:9        3908    14    -2    2    SUNAGWGHJ TOU>SATANA
   13   REVELATION 3:9        2791    10    -1    2    SATANA<LEGONTWN
   14   REVELATION 12:9       3071    11    -2    4    SATANAJ<PLANWN OIKOUMENHN OLHN
   15   REVELATION 20:7       5302    19    -1    4    LUQHSETAI O>SATANAJ<EK THJ FULAKHJ
 
Num=25  Trial=7  F=299  H4=10  PC4=608  MU=10.2  PH=0.56402  J=0.12585  N=8  O=1  WH4=2.9  CS4=0.22313
---------------------------------------------------------------------12345789.12345678.12345678
   No   Reference              SUM     F    Rad   W    PHRASE   GEM= QHABEGDZ.PIMLNCKO.FUYSWXRT
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   MATTHEW 12:26         1496     5    -1    2    SATANAN<EKBALLEI
    2   LUKE 11:18            4186    14     0    4    KAI>SATANAJ<EF EAUTON DIEMERISQH
    3   ACTS 26:18            2691     9     0    4    KAI ECOUSIAJ>SATANA<EPI QEON
    4   1CORINTHIANS 5:5      5680    19     1    4    TON TOIOUTON>SATANA<EIJ OLEQRON
    5   2CORINTHIANS 11:14    5979    20     1    2    GAR O>SATANAJ<METASXHMATIZETAI
    6   1THESSALONIANS 2:18   2094     7    -1    2    HMAJ>SATANAJ
    7   2THESSALONIANS 2:9    2394     8    -2    2    TOU>SATANA<EN
    8   1TIMOTHY 1:20         5980    20     0    4    KAI ALECANDROJ OUJ PAREDWKA TW>SATANA
    9   REVELATION 12:9       2392     8     0    2    SATANAJ<O PLANWN
   10   REVELATION 12:9       2992    10    -2    3    KAI>SATANAJ<PLANWN OIKOUMENHN
 
Num=26  Trial=7  F=655  H4=10  PC4=608  MU=4.6  PH=0.02016  J=0.0084  N=119  O=1  WH4=2.9  CS4=0.41686
---------------------------------------------------------------------12345789.12345678.12345678
   No   Reference              SUM     F    Rad   W    PHRASE   GEM= QHABEGDZ.PIMLNCKO.FUYSWXRT
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   MATTHEW 12:26         1309     2     1    1    SATANAN
    2   MATTHEW 12:26         3273     5     2    4    KAI EI SATANAJ>SATANAN<EKBALLEI
    3   MATTHEW 16:23         1963     3     2    2    SATANA<SKANDALON
    4   LUKE 13:16            1967     3    -2    2    SATANAJ<IDOU
    5   LUKE 22:3             2620     4     0    4    EISHLQEN DE>SATANAJ<EIJ
    6   ACTS 5:3              5897     9    -2    4    TI EPLHRWSEN>SATANAJ<THN KARDIAN
    7   2CORINTHIANS 2:11     2619     4     1    2    TOU>SATANA<OU
    8   2CORINTHIANS 11:14    3932     6    -2    3    AUTOJ GAR O>SATANAJ
    9   1TIMOTHY 1:20         3931     6    -1    3    PAREDWKA TW>SATANA<INA
   10   1TIMOTHY 1:20         4587     7    -2    4    ALECANDROJ OUJ PAREDWKA>SATANA
 
Num=27  Trial=8  F=278  H4=12  PC4=610  MU=11  PH=0.41726  J=0.06812  N=15  O=1  WH4=2.66667  CS4=0.16325
---------------------------------------------------------------------12345789.12345678.12345678
   No   Reference              SUM     F    Rad   W    PHRASE   GEM= HBAZQGDE.LNIOPKCM.FWYUSTRX
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   MATTHEW 4:10          3058    11     0    3    MOU>SATANA<GEGRAPTAI
    2   MATTHEW 12:26         1669     6    -1    1    O>SATANAJ
    3   MATTHEW 12:26         2778    10     2    2    SATANAJ>SATANAN
    4   MATTHEW 12:26         1668     6     0    2    EI>SATANAJ
    5   MATTHEW 12:26         1391     5    -1    3    SATANAN<EKBALLEI EF
    6   MATTHEW 12:26         3060    11    -2    4    O SATANAJ>SATANAN<EKBALLEI EF
    7   LUKE 10:18            3892    14     0    3    EQEWROUN TON>SATANAN<WJ
    8   ACTS 26:18            5004    18     0    3    KAI THJ ECOUSIAJ TOU>SATANA<EPI
    9   ROMANS 16:20          6671    24     1    4    DE QEOJ THJ EIRHNHJ SUNTRIYEI>SATANAN
   10   1CORINTHIANS 7:5      1670     6    -2    2    SATANAJ<DIA
   11   2CORINTHIANS 11:14    5560    20     0    3    O>SATANAJ<METASXHMATIZETAI EIJ
   12   REVELATION 2:13       2501     9     1    2    O>SATANAJ<KATOIKEI
 
Num=28  Trial=8  F=348  H4=10  PC4=610  MU=8.8  PH=0.38135  J=0.10926  N=9  O=1  WH4=2.9  CS4=0.2865
---------------------------------------------------------------------12345789.12345678.12345678
   No   Reference              SUM     F    Rad   W    PHRASE   GEM= HBAZQGDE.LNIOPKCM.FWYUSTRX
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   MATTHEW 12:26         3478    10     2    2    O SATANAJ TON>SATANAN
    2   MATTHEW 12:26         1391     4     1    3    SATANAN<EKBALLEI EF
    3   MATTHEW 16:23         3133     9    -1    4    OPISW MOU>SATANA<SKANDALON
    4   LUKE 11:18            1739     5     1    1    DE KAI>SATANAJ
    5   LUKE 11:18            1738     5     2    2    SATANAJ<EF
    6   ROMANS 16:20          5570    16    -2    4    DE QEOJ EIRHNHJ SUNTRIYEI>SATANAN
    7   1TIMOTHY 1:20         2437     7    -1    3    SATANA<INA PAIDEUQWSIN
    8   REVELATION 2:13       2434     7     2    2    QRONOJ>SATANA
    9   REVELATION 2:13       3482    10    -2    4    PAR UMIN OPOU O>SATANAJ
   10   REVELATION 20:2       2783     8     1    4    O>SATANAJ<O PLANWN OIKOUMENHN OLHN
 
Num=29  Trial=8  F=352  H4=10  PC4=610  MU=8.7  PH=0.3682  J=0.15349  N=7  O=1  WH4=2.8  CS4=0.41686
---------------------------------------------------------------------12345789.12345678.12345678
   No   Reference              SUM     F    Rad   W    PHRASE   GEM= HBAZQGDE.LNIOPKCM.FWYUSTRX
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   MATTHEW 12:26         2818     8    -2    2    O SATANAJ>SATANAN
    2   MATTHEW 12:26         1761     5    -1    2    KAI EI>SATANAJ
    3   MATTHEW 12:26         2817     8    -1    3    EI SATANAJ>SATANAN
    4   MATTHEW 12:26         2463     7     1    4    SATANAN<EKBALLEI EF EAUTON
    5   LUKE 11:18            1762     5    -2    1    KAI O>SATANAJ
    6   LUKE 11:18            4222    12     2    4    O>SATANAJ<EF EAUTON DIEMERISQH
    7   ACTS 5:3              3168     9     0    2    EPLHRWSEN O>SATANAJ
    8   ACTS 26:18            3871    11     1    3    THJ ECOUSIAJ>SATANA<EPI
    9   REVELATION 2:13       3521    10    -1    4    UMIN OPOU>SATANAJ<KATOIKEI
   10   REVELATION 20:7       3873    11    -1    3    SATANAJ<EK THJ FULAKHJ
 
Num=30  Trial=8  F=378  H4=10  PC4=610  MU=8.1  PH=0.29117  J=0.12138  N=8  O=1  WH4=2.9  CS4=0.41686
---------------------------------------------------------------------12345789.12345678.12345678
   No   Reference              SUM     F    Rad   W    PHRASE   GEM= HBAZQGDE.LNIOPKCM.FWYUSTRX
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   MARK 1:13             7182    19     0    4    TESSARAKONTA PEIRAZOMENOJ UPO TOU>SATANA
    2   MARK 4:15             3780    10     0    2    ERXETAI>SATANAJ
    3   LUKE 11:18            1888     5     2    2    DE KAI O>SATANAJ<EF
    4   LUKE 22:31            4914    13     0    4    IDOU>SATANAJ<ECHTHSATO UMAJ
    5   ACTS 26:18            3782    10    -2    2    THJ ECOUSIAJ>SATANA
    6   ACTS 26:18            4915    13    -1    2    KAI THJ ECOUSIAJ TOU>SATANA
    7   ROMANS 16:20          6428    17    -2    4    SUNTRIYEI TON>SATANAN<UPO TOUJ
    8   1CORINTHIANS 5:5      4156    11     2    3    PARADOUNAI TOIOUTON>SATANA
    9   REVELATION 2:9        2267     6     1    2    SUNAGWGH>SATANA
   10   REVELATION 20:2       3404     9    -2    4    O>SATANAJ<O PLANWN THN OIKOUMENHN OLHN
 
Num=31  Trial=8  F=434  H4=10  PC4=610  MU=7  PH=0.17115  J=0.07134  N=14  O=1  WH4=2.6  CS4=0.41686
---------------------------------------------------------------------12345789.12345678.12345678
   No   Reference              SUM     F    Rad   W    PHRASE   GEM= HBAZQGDE.LNIOPKCM.FWYUSTRX
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   MARK 1:13             2169     5     1    1    TOU>SATANA
    2   MARK 3:23             1302     3     0    2    SATANAN<EKBALLEIN
    3   LUKE 11:18            1738     4    -2    2    SATANAJ<EF
    4   LUKE 22:3             2168     5     2    2    SATANAJ<EIJ
    5   JOHN 13:27            1734     4     2    2    O>SATANAJ<LEGEI
    6   1TIMOTHY 1:20         3470     8     2    4    PAREDWKA>SATANA<INA PAIDEUQWSIN
    7   REVELATION 2:13       3474     8    -2    2    QRONOJ TOU>SATANA
    8   REVELATION 2:24       3907     9    -1    4    BAQEA TOU>SATANA<WJ LEGOUSIN
    9   REVELATION 3:9        4774    11     0    3    THJ SUNAGWGHJ>SATANA<LEGONTWN
   10   REVELATION 20:7       3906     9     0    4    ETH LUQHSETAI O>SATANAJ<EK
 
Num=32  Trial=9  F=349  H4=10  PC4=607  MU=8.7  PH=0.37235  J=0.08308  N=12  O=1  WH4=2.7  CS4=0.22313
---------------------------------------------------------------------12345789.12345678.12345678
   No   Reference              SUM     F    Rad   W    PHRASE   GEM= QGAZEDHB.CNOMKLIP.UWSXFTYR
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   MARK 4:15             3142     9    -1    2    ERXETAI O>SATANAJ
    2   MARK 4:15             2442     7     1    4    SATANAJ<KAI AIREI LOGON
    3   LUKE 11:18            1394     4     2    1    DE KAI O>SATANAJ
    4   LUKE 11:18            1746     5    -1    2    DE>SATANAJ<EF
    5   LUKE 11:18            3840    11    -1    4    DE O>SATANAJ<EF EAUTON DIEMERISQH
    6   LUKE 22:31            2793     8    -1    2    SATANAJ<ECHTHSATO
    7   LUKE 22:31            2096     6    -2    3    SIMWN IDOU O>SATANAJ
    8   ACTS 26:18            1747     5    -2    2    ECOUSIAJ>SATANA
    9   1THESSALONIANS 2:18   2445     7    -2    3    ENEKOYEN HMAJ O>SATANAJ
   10   REVELATION 20:2       2791     8     1    4    O>SATANAJ<O PLANWN THN OIKOUMENHN OLHN
 
Num=33  Trial=9  F=351  H4=10  PC4=607  MU=8.7  PH=0.36582  J=0.08163  N=12  O=1  WH4=2.8  CS4=0.22313
---------------------------------------------------------------------12345789.12345678.12345678
   No   Reference              SUM     F    Rad   W    PHRASE   GEM= QGAZEDHB.CNOMKLIP.UWSXFTYR
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   MARK 1:13             2458     7    -1    4    TOU>SATANA<KAI HN META
    2   MARK 4:15             4213    12    -1    4    ERXETAI O>SATANAJ<KAI AIREI
    3   LUKE 10:18            3863    11    -2    3    AUTOIJ EQEWROUN TON>SATANAN
    4   ACTS 5:3              2810     8    -2    2    SATANAJ<THN KARDIAN
    5   ACTS 26:18            3508    10     2    2    KAI THJ ECOUSIAJ TOU>SATANA
    6   1CORINTHIANS 5:5      3859    11     2    2    TON TOIOUTON TW>SATANA
    7   1CORINTHIANS 5:5      2104     6     2    2    TW>SATANA<EIJ
    8   REVELATION 2:13       2107     6    -1    2    SATANAJ<KATOIKEI
    9   REVELATION 3:9        5264    15     1    4    TOU>SATANA<TWN LEGONTWN EAUTOUJ IOUDAIOUJ
   10   REVELATION 12:9       2108     6    -2    3    KAI>SATANAJ<PLANWN OIKOUMENHN
 
Num=34  Trial=9  F=464  H4=10  PC4=607  MU=6.5  PH=0.12499  J=0.04598  N=22  O=1  WH4=2.9  CS4=0.36788
---------------------------------------------------------------------12345789.12345678.12345678
   No   Reference              SUM     F    Rad   W    PHRASE   GEM= QGAZEDHB.CNOMKLIP.UWSXFTYR
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   MATTHEW 4:10           929     2    -1    1    SATANA
    2   LUKE 10:18            3713     8    -1    4    AUTOIJ EQEWROUN>SATANAN<WJ
    3   LUKE 11:18            1394     3    -2    1    DE KAI O>SATANAJ
    4   LUKE 11:18            1857     4    -1    2    KAI>SATANAJ<EF
    5   1CORINTHIANS 5:5      4175     9     1    3    PARADOUNAI TON TOIOUTON>SATANA
    6   1CORINTHIANS 5:5      2784     6     0    3    TOIOUTON>SATANA<EIJ
    7   1CORINTHIANS 5:5      4641    10    -1    4    SATANA<EIJ OLEQRON THJ SARKOJ
    8   2THESSALONIANS 2:9    2320     5     0    4    TOU>SATANA<EN PASH DUNAMEI
    9   REVELATION 2:24       2783     6     1    3    TA BAQEA TOU>SATANA<WJ
   10   REVELATION 3:9        3714     8    -2    4    SATANA<LEGONTWN EAUTOUJ IOUDAIOUJ
 
Num=35  Trial=9  F=475  H4=10  PC4=607  MU=6.4  PH=0.1122  J=0.04677  N=21  O=1  WH4=2.8  CS4=0.41686
---------------------------------------------------------------------12345789.12345678.12345678
   No   Reference              SUM     F    Rad   W    PHRASE   GEM= QGAZEDHB.CNOMKLIP.UWSXFTYR
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   MATTHEW 12:26          949     2     1    1    SATANAN
    2   MATTHEW 12:26         1427     3    -2    2    KAI EI>SATANAJ
    3   MATTHEW 12:26         2376     5    -1    3    KAI EI SATANAJ>SATANAN
    4   LUKE 11:18            1899     4     1    2    DE KAI O>SATANAJ<EF
    5   LUKE 11:18            3798     8     2    4    SATANAJ<EF EAUTON DIEMERISQH
    6   ACTS 5:3              4748    10     2    4    EPLHRWSEN O>SATANAJ<THN KARDIAN SOU
    7   ACTS 5:3              4752    10    -2    4    O>SATANAJ<THN KARDIAN SOU YEUSASQAI
    8   ACTS 26:18            1902     4    -2    3    ECOUSIAJ>SATANA<EPI
    9   REVELATION 2:13       2377     5    -2    3    OPOU O>SATANAJ<KATOIKEI
   10   REVELATION 2:24        950     2     0    2    BAQEA>SATANA
 
Num=36  Trial=10  F=294  H4=10  PC4=603  MU=10.3  PH=0.57486  J=0.08816  N=11  O=1  WH4=2.8  CS4=0.15335
---------------------------------------------------------------------12345789.12345678.12345678
   No   Reference              SUM     F    Rad   W    PHRASE   GEM= QAZHEDBG.IPCMLOKN.XWTRSFYU
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   MATTHEW 12:26         2352     8     0    2    SATANAJ>SATANAN
    2   MARK 1:13             1766     6    -2    2    UPO>SATANA
    3   MARK 3:26             2942    10    -2    3    O>SATANAJ<ANESTH EF
    4   LUKE 11:18            1468     5     2    1    KAI>SATANAJ
    5   LUKE 22:31            3528    12     0    3    IDOU O>SATANAJ<ECHTHSATO
    6   JOHN 13:27            2350     8     2    4    EIJ EKEINON O>SATANAJ<LEGEI
    7   1CORINTHIANS 5:5      2057     7     1    3    SATANA<EIJ OLEQRON
    8   1CORINTHIANS 7:5      3232    11     2    3    PEIRAZH UMAJ O>SATANAJ
    9   2CORINTHIANS 2:11     4706    16    -2    4    PLEONEKTHQWMEN UPO TOU>SATANA<OU
   10   REVELATION 2:24       2940    10     0    3    EGNWSAN BAQEA TOU>SATANA
 
Num=37  Trial=10  F=351  H4=12  PC4=603  MU=8.6  PH=0.15758  J=0.06569  N=15  O=1  WH4=2.75  CS4=0.41686
---------------------------------------------------------------------12345789.12345678.12345678
   No   Reference              SUM     F    Rad   W    PHRASE   GEM= QAZHEDBG.IPCMLOKN.XWTRSFYU
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   MATTHEW 12:26         1406     4    -2    1    TON>SATANAN
    2   MATTHEW 12:26         2807     8     1    3    EI SATANAJ TON>SATANAN
    3   MATTHEW 12:26         3157     9     2    4    SATANAJ>SATANAN<EKBALLEI EF
    4   MARK 1:13             1052     3     1    3    SATANA<KAI HN
    5   LUKE 10:18            2106     6     0    2    TON>SATANAN<WJ
    6   JOHN 13:27            1756     5    -1    2    EKEINON O>SATANAJ
    7   ACTS 26:18            3860    11     1    4    KAI THJ ECOUSIAJ>SATANA<EPI QEON
    8   ROMANS 16:20          4211    12     1    2    SUNTRIYEI TON>SATANAN
    9   1CORINTHIANS 5:5      3511    10    -1    3    TON TOIOUTON>SATANA<EIJ
   10   1CORINTHIANS 7:5      1405     4    -1    2    SATANAJ<DIA
   11   2CORINTHIANS 11:14    4210    12     2    4    GAR O>SATANAJ<METASXHMATIZETAI EIJ AGGELON
   12   REVELATION 3:9        6318    18     0    3    THJ SUNAGWGHJ TOU>SATANA<TWN LEGONTWN
 
Num=38  Trial=10  F=398  H4=11  PC4=603  MU=7.6  PH=0.14296  J=0.03414  N=29  O=1  WH4=2.81818  CS4=0.23883
---------------------------------------------------------------------12345789.12345678.12345678
   No   Reference              SUM     F    Rad   W    PHRASE   GEM= QAZHEDBG.IPCMLOKN.XWTRSFYU
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   MARK 1:13             5172    13     2    4    TESSARAKONTA PEIRAZOMENOJ UPO>SATANA
    2   LUKE 11:18            1991     5    -1    2    SATANAJ<EF
    3   ACTS 26:18            3982    10    -2    4    TOU>SATANA<EPI TON QEON TOU LABEIN
    4   ROMANS 16:20          4774    12     2    3    EIRHNHJ SUNTRIYEI>SATANAN
    5   1CORINTHIANS 5:5      4379    11    -1    3    PARADOUNAI TON TOIOUTON>SATANA
    6   1CORINTHIANS 7:5      2788     7    -2    2    UMAJ O>SATANAJ
    7   2CORINTHIANS 11:14    3584     9    -2    3    O>SATANAJ<METASXHMATIZETAI EIJ
    8   1THESSALONIANS 2:18   1992     5    -2    2    HMAJ O>SATANAJ
    9   1TIMOTHY 1:20         1592     4     0    2    PAREDWKA>SATANA
   10   REVELATION 2:13       2386     6     2    2    OPOU O>SATANAJ
   11   REVELATION 2:13       5174    13     0    4    KATOIKEIJ OPOU O QRONOJ TOU>SATANA
 
Num=39  Trial=10  F=465  H4=11  PC4=603  MU=6.5  PH=0.06489  J=0.0155  N=65  O=1  WH4=2.81818  CS4=0.23883
---------------------------------------------------------------------12345789.12345678.12345678
   No   Reference              SUM     F    Rad   W    PHRASE   GEM= QAZHEDBG.IPCMLOKN.XWTRSFYU
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   MATTHEW 12:26         2792     6    -2    2    SATANAJ TON>SATANAN
    2   MARK 4:15             3719     8     1    3    EUQEWJ ERXETAI>SATANAJ
    3   LUKE 13:16            2323     5     2    2    O>SATANAJ<IDOU
    4   ROMANS 16:20          5578    12     2    3    THJ EIRHNHJ SUNTRIYEI>SATANAN
    5   ROMANS 16:20          4651    10    -1    3    SUNTRIYEI>SATANAN<UPO
    6   1CORINTHIANS 7:5      2788     6     2    2    UMAJ O>SATANAJ
    7   2THESSALONIANS 2:9    3253     7     2    4    ENERGEIAN TOU>SATANA<EN PASH
    8   1TIMOTHY 5:15         4184     9     1    3    ECETRAPHSAN OPISW TOU>SATANA
    9   REVELATION 2:13       2326     5    -1    2    OPOU>SATANAJ
   10   REVELATION 2:13       3256     7    -1    3    UMIN OPOU>SATANAJ
   11   REVELATION 2:13       5114    11     1    4    KATOIKEIJ OPOU QRONOJ TOU>SATANA
 

back
top